Assessable Income or profit

“‘Assessable Income or profit”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Thu nhập hoặc lợi nhuận chịu thuế.
Giải thích thuật ngữ:

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Huế của chúng tôi
Xem thêm terminnation of constract là gì