Balance of payment

“‘Balance of payment.”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Cán cân thanh toán.
Giải thích thuật ngữ: Cụm thuật ngữ này được sử dụng với hơn một nghĩa, hai cách diễn giải phổ biến nhất là: “Cán cân thanh toán thị trường” và “Cán cân thanh toán kế toán”.

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Lâm Đồng của chúng tôi
Xem thêm reflexology là gì