bổ sung sửa đổi

“bổ sung sửa đổi” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh:modify
Ví dụ: chúng tôi đã bổ sung sửa đổi lại sản phẩm nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.
we have modified the product so that it meets customer requirements

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ  Dịch thuật Bình Định của chúng tôi
Xem thêm cửa hàng trưởng tiếng anh