Corporate body

“Corporate body” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: tổ chức đoàn thể.
Giải thích:

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Đắk Lắk của chúng tôi
Xem thêm chain rule là gì