Current portion of long-term liabilities

Current portion of long-term liabilities dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kế toán: Nợ dài hạn đến hạn trả

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Ninh Thuận của chúng tôi
Xem thêm pre-carriage là gì