Diseconomies of growth

“‘Diseconomies of growth.”dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: ‘Tính phi kinh tế do tăng trưởng
Giải thích thuật ngữ: Những rằng buộc mạnh mẽ phát sinh khi tốc độ tăng trưởng cao hơn một mức nào đó và làm mất tính hiệu quả của các hoạt động của hãng.