endowment insurance

‘endowment insurance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: bảo hiểm (có thưởng) trong lúc còn sông; bảo hiểm dưỡng lão