endowment policy system (of depreciation)

‘endowment policy system (of depreciation) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chế độ khâu hao đơn bảo hiểm dưỡng lão