equilibrium of balance of payments

‘equilibrium of balance of payments ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự quân bình cán cân thanh toán (quốc tế); sự cân bằng thu chi quốc tế