equivalent full units of production

‘equivalent full units of production ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: các đơn vị hoàn thiện tương đương của sản phẩm