error of performance

‘error of performance ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sai sót thao tác; sai sót kỹ thuật; sai sót về thực hiện