escheat

‘escheat ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: đất đai, tài sản không có người thừa kế, tài sản sung công