establish a company (to.-)

establish a company (to.-) ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: thành lập một công ty •’thành lập một công ty •’