establish oneself in business (to…)

‘establish oneself in business (to…) ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: đứng chân trong thương trường