established principle of international law

‘established principle of international law ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chuẩn tẩc luật quốc tế đã được công nhận