estoppel

‘estoppel ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự không cho phủ nhận; sự ngăn không cho nhận; sự cấm nói ngược; sự câm nói trái lời chứng trước; sự cấm phản cung