extrapolative expectations

‘ extrapolative expectations ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (những) đự tính ngoại suy; (những) dự tính dựa theo các giá trị đã biết trong quá khứ