Factum

‘ factum’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: hành vi thực tế; tờ trình bày sự thực; vấn đề sự thực; sự lập chính thức di chúc