Far East Freight Conference

‘ Far East Freight Conference ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: Liên minh Vận phí (châu Âu) Viễn Đông