Flare

“Flare” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: đuốc hiệu, chớp lửa, pháo hiệu.
Giải thích: