Fluctuate

“Fluctuate” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: lên xuống, hay thay đổi.
Giải thích: