Focus

“Focus” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: tiêu điểm, điểm trọng tâm, hội tụ
Giải thích: