Foregoing

“Foregoing” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: những điều đã nói ở trên.
Giải thích: