Foreign Advertising Agency

‘foreign advertising agency ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: công ty
đại lý quảng cáo nước ngoài