Forfeit

“Forfeit” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: để mất, mất quyền, bị tước.
Giải thích: