Franchisee

‘franchisee ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành:cửa hàng độc quyền kinh tiêu; đại lý độc quyền