Fraternity

“Fraternity” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: phường hội, tình anh em
Giải thích: