Fraudulent Mispresentation As To Mortgages On A Property

fraudulent mispresentation as to mortgages on a property ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tội thế chấp cho nhiều người cùng một tài sản