Fraudulent Misrepresentation

‘fraudulent misrepresentation ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: sự
khai gian cố ý; sự cố ý trình bày sai; lời quảng cáo lừa đảo