Free Discharge

‘free discharge ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (việc) dỡ hàng miễn phí; phí dỡ hàng không liên quan đến chủ tàu; vận phí không tính trong phí dỡ hàng