Free Of Particular Average

free of particular average ‘ ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: miễn bồi thường tổn thất riêng