Free Of Strikes, Riots And Civil Commotions Clause

‘free of strikes, riots and civil commotions clause ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: điều khoản miễn bồi thường bảo hiểm khi có những cuộc bãi công, bạo động và nội loạn