Free Rider

‘free rider ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: người không làm mà hưởng; người không vốn mà được lãi; công nhân ngoài công đoàn nhưng được hưởng nhừng phúc lợi của công đoàn; người được hưởng lợi không tốn tiền