Freeholder

‘ freeholder’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chủ sở hữu ruộng đâ’t vĩnh viễn; chủ thái ấp