Freesheet

‘freesheet ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: báo quảng cáo phát không (của địa phương)