Frustrate

“Frustrate” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: làm hỏng, làm cho vô hiệu quả, làm cho mất tác dụng.
Giải thích: