Fueling terminals

“Fueling terminals” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: các cảng tiếp dầu.
Giải thích: