Fund For The United Nations Environment Programme

‘ Fund for the United Nations Environment Programme ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: Quỹ của Cơ quan Quy hoạch Môi trường Liên Hiệp Quốc