Gangway

‘gangway ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: cửa thành tàu; cầu thang bên sườn gàu; đường cái; lối ra vào