Gap Of Demand And Supply

‘ gap of demand and supply ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: khoảng so le, mức cách biệt, mức chênh lệch giữa cầu và cung