General Non-Reciprocal, Non- Discriminatory System Of Preferences

‘general non-reciprocal, non- discriminatory system of preferences ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: chế độ thuế ưu đãi phổ biến không có tính hỗ huệ, không kỳ thị