General Purpose Financial Statements

‘general purpose financial statements ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: các báo cáo tài chính theo mục tiêu chung