General Tariff

‘general tariff ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: biểu thuê phổ biến; biểu thuế đơn nhât; biểu thuê một thang bậc