Giftwrapping

‘giftwrapping ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: giấy (màu) gói quà; bao gói quà; đồ dùng để gói quà (như giấy màu, dải đoạn..)