Give her a short kich ahead (astern):

“Give her a short kich ahead (astern): ” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Dịch tàu lên trước (về sau) một chút
Giải thích: