Give on shore (ashore) the heaving line

“Give on shore (ashore) the heaving line” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Quăng dây ném lên bờ
Giải thích: