Give out two lines, one from each side!:

“Give out two lines, one from each side!: ” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Quăng hai dây dọc mũi, mỗi mạn một dây.
Giải thích: