Give rise to

“Give rise to” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: gây ra, nảy sinh.
Giải thích:

Nội dung được dịch thuật Bkmos chọn lọc qua nhiều bản dịch đã hoàn thành
Nếu cần thêm hỗ trợ, Quý vị có thể tham khảo dịch vụ Dịch thuật Quảng Ninh của chúng tôi
Xem thêm certificate of quality