Gnp = Gross National Product Gnp At Constant Prices

‘GNP = gross national product GNP at constant prices ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: tổng sản phẩm quốc dân tính theo giá cố định