Go Begging

‘go begging ‘ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành: (hàng…) không bán được; (kiến nghị…) không được chấp nhận